Lagförslag om ändring av spelskada

By Mark Zuckerberg

Lagförslag Lag om ändring av kollektivtrafiklagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i kollektivtrafiklagen (869/2009) 12 § 2 och 3 mom., 13 § 2 mom., 14 § 1 mom., 15, 17 och 18 §, 19 § 4 mom., 61 § och 62 § 5 mom., av dem 14 § 1 mom., 15, 17 och 18 § samt 19 § 4 mom. sådana de lyder i lag 1694/2009, som följer: 12 §

Vi har fått in del frågor till supporten angående lagförslaget per 1 januari 2017 om att ändra beloppsgränserna för representation Finansdepartementet har tagit fram ett förslag där de föreslår ändringar av rätten till avdrag för representation vid måltider och annan förtäring. Utdrag ut promemoria Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om smittsamma sjukdomar ändras temporärt. Enligt den temporära bestämmelsen i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet är Landskapsregeringens lagförslag nr 13/2020-2021. INNEHÅLL. L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tobak och relaterade produkter1. 1. L A N D S K A P S L A Gom ändring av landskapslagen om tobak och relaterade produkter. I enlighet med lagtingets beslut fogas till 1c § landskapslagen 14.01.2021

Under senare tid har bristande beredning av skattelag kommit att särskilt uppmärk-sammas i några fall och då framför allt när Lagrådet under 2013 inte ansåg sig kunna tillstyrka ett lagförslag rörande ändring av de s.k. 3:12-reglerna. Lagrådet avslutade sitt yttrande med att konstatera.

Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag. I enlighet med riksdagens beslut. upphävs i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) 6 kap. 37 § 3 mom., ändras 6 kap. 37 § 4 mom., 22 kap. 3 § 1 mom., 23 kap. 2 § 2 mom. och 26 kap. 1 § och 2 § 1 mom. samt Våren 2020 föreslog regeringen en ändring i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. Förslaget innebär ett förbud mot användning av växtskyddsmedel inom följande områden; på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete,

Den 2 juli lämnade statsrådet en skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag om ändring av Europeiska unionens civilskyddsmekanism. Bakgrunden till detta är behovet av att effektivisera EU:s beredskap att reagera på allvarliga, omfattande storolyckor och krissituationer, i synnerhet i situationer som samtidigt gäller

Vissa av regeringens föreskrifter som har meddelats med stöd av den nya lagen ska inom en vecka, genom proposition i varje enskilt fall, underställas riksdagens prövning. Regeringen ska föreslå att riksdagen beslutar om förkortad motionstid med anledning av en sådan proposition. 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (avsnitt 2.2 och 4). 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall (avsnitt 2.3 och 5). 4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i

1.13 Förslag till förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ..75 1.14 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar ..77 1.15 Förslag till förordning om ändring i förordningen

Om remissen rör lagförslag som granskas av Lagrådet, finns alla yttranden också med i underlaget för Lagrådets granskning. Genvägar SFS Utkast Förordning om ändring i förordningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle.pdf LAGFÖRSLAG Landskapslag ( ) om ändring av landskapslag (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp